Veebimajutus tingimused

 Veebimajutuse üldleping  Tõmba leping PDF-ina

 

1. Lepingus kasutatavate mõistete definitsioonid


Klient - hostinguteenuse tellija ja/või lepingu sõlminud füüsiline või juriidiline isik

Alterlain - Alterlain OÜ, äriregistri kood 11476562 , aadress Estonia pst 15, Tallinn

Administreerimisliides - Alterlaini poolt pakutav virtuaalserveriteenuse haldamise veebiliides (cPanel), mille kaudu saab Klient muuta virtuaalserveriteenuse parameetreid, sh kustutada ja lisada e-posti, FTP-kasutajate jne kontosid.

Füüsiline server - Alterlaini valduses olev Kliendile virtuaalserveriteenuse osutamiseks rakendatud server ning selle juurde kuuluv riist- ja tarkvara.

Script - nii cgi-bin kataloogist (perl) käivitatav kui ka PHP-eelkäsitluskeele abil dünaamiliseks muudetud kodulehekülje sisu esitamiseks kasutatavad programmid. Script’ide kasutamine muuks otstarbeks kui dünaamilise kodulehe kuvamiseks on keelatud.

Virtuaalserver - on tarkvaraline lahendus, mis koondab domeeni omanikule mitme füüsilise serveri teenused eesmärgiga esitleda Kliendi HTML-rakendusi ning kasutada talle kuuluvate rakenduste esitlemiseks PHP- või CGI-skripte ning andmebaasi päringuid. Siia alla kuulub ka e-posti serveri piiratud ressurss.

Leping - Kliendi ja Alterlaini vahel teenuse osutamiseks etteantud tingimustel sõlmitud kokkulepe.


2. Lepingu eesmärk

Lepingu eesmärk on reguleerida Alterlaini ja Kliendi vahelisi õigussuhteid.

3. Kinnitused

Klient kinnitab, et:

a) lepingu sõlmimisel tema esitatud andmed on õiged ja ta on lepingu sõlmisel teovõimeline (sh füüsiline isik, täisealine). Juhul kui Klient sõlmib lepingu esindaja kaudu, kinnitavad Klient ja tema esindaja, et esindaja on teovõimeline ja tal on lepingu sõlmimiseks volitused;
b) ta on lepingu enne sõlmimist tutvunud soovitud teenuse kirjelduse ja lepingu tingimustega, sh hinnaga, ning teadvustab, et pakutav hind kehtib kuni selle muutmiseni;
c) lepingu sõlmimine ei riku temale õigusakti, haldusakti või kohtuotsusega pandud ega suhetest kolmandate isikutega tulenevaid kohustusi.

Alterlain kinnitab, et:

a) tal on olemas vahendid ja oskused Kliendile lepinguga ettenähtud teenuse osutamiseks;
b) lepingu sõlmimine ei riku temale õigusakti, haldusakti või kohtuotsusega pandud ega suhetest kolmandate isikutega tulenevaid kohustusi.

4. Lepingu sõlmimine


Leping loetakse sõlmituks, kui Klient on nõustunud Alterlaini pakkumusega, saates selle kohta aktsepti ning Alterlain on selle aktsepteerinud, saates Kliendile sellekohase teate koos teenuse kasutamiseks vajalike administreerimisliidese autoriseerimiskoodidega, teade saadetakse mõistliku aja jooksul. Alterlainil on õigus pakkumus tagasi võtta, teavitades sellest Klienti.

5. Kliendi taganemisõigus

Kliendil on õigus lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates lepingu sõlmimisest.
Lepingust taganemiseks teeb Klient Alterlainile vabas vormis taganemisavalduse.

6. Teenus

Alterlain osutab teenust vastavalt Kliendi vahel lepingus kokkulepitule. Alterlainil on õigus teenust (sh teenuse osutamiseks kasutatavaid tarkvaralahendusi ning administreerimiliidese menüüstruktuure) muuta, teatades sellest Kliendile vähemalt seitse (7) kalendripäeva ette.

 

Edasilükkamatutel juhtudel (turvaprobleemide ilmnemine jne) on Alterlainil õigus teha muutused Kliendile ette teatamata. Juhul kui muudetud teenus Klienti ei rahulda, on tal õigus leping lõpetada, teavitades sellest Alterlaini lepingus ettenähtud korras.

Klient teadvustab endale asjaolu, et tulenevalt teenuse iseloomust ning teenuse kasutamise eelduseks oleva teenuse iseloomust ei saa Alterlain tagada teenuse kättesaadavust igal ajahetkel. Alterlain annab teeb kõik, et teenus oleks Kliendile pidevalt kättesaadav.

7. Kliendi õigused, kohustused ja vastutus teenuse kasutamisel

Kliendil on õigus teenuse raames kasutada virtuaalserverit oma rakenduste ja materjalide esitamiseks avalikkusele, elektronposti aadresside loomiseks ning kasutamiseks ning elektronposti saamiseks/saatmiseks, samuti muul sihipärasel moel, vastavalt teenuse kirjeldusele.

 

Klient vastutab tema poolt hallatava virtuaalserveri sisu eest ning tal on lepinguga kaasnevad õigused ja kohustused talle eraldatud virtuaalserveri administreerimiseks.

 

Alterlain ei taga, et teenust kasutades ei ole Kliendil võimalik minna vastuollu rakendamisele kuuluvate õigusaktide ning kolmandate isikute õigustega.

Kliendi kohus on teatama uutest kontaktisiku andmetest, kui need muutuvad.

Klient on kohustatud informeerima teenusepakkujat teenuse kasutamisel tekkinud probleemidest.

Klient saab teenuse kasutamisel abi Alterlaini Interneti-leheküljelt http://alterlain.eu, elektronpostiaadressilt info@alterlain.eu.

Klient teeb virtuaalserveris hoitavatest failidest endale vajadusel varukoopiaid. Alterlain ei garanteeri virtuaalserverisse paigutatud failide säilimist.Klient kohustub mitte kasutama oma virtuaalserveris tarkvara, skripte või muid rakendusi, mis koormavad, häirivad või kahjustavad füüsilise serveri sihipärast tööd, ning kõrvaldama need 12 tunni jooksul pärast Alterlaini poolt vastavasisulise märgukirja saamist.

Klient hüvitab kahju, mis tekkis tema kasutatava tarkvara, rakenduse või muu ebaseadusliku tegevuse tõttu füüsilisele serverile või Alterlainile, kui Klienti on sellise tegevuse eest eelnevalt hoiatatud. Juhul kui Kliendi tegevus füüsilise serveri kahjustamisel on tahtlik, peab ta vastutama, sõltumata Alterlain-poolsest hoiatamisest.

Klient tagab, et tema tegevus (sh Interneti-leheküljel esitatav materjal) teenuse kasutamisel ei lähe vastuollu kehtivate õigusaktidega. Nimetatud kohustus hõlmab keeldu tegeleda rämpsposti (massposti) saatmisega.

Klient kohustub mitte kasutama virtuaalserveris selliseid elektronpostiprogramme või rakendusi, mis võimaldavad Interneti kasutajatel saata rämpsposti ning kaaskodanikke ähvardavaid, halvustavaid või eksitavaid elektronkirju.

Klient kohustub mitte avaldama virtuaalserveris selliseid materjale või osutama selliseid teenuseid, mis on vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate seadustega, muude õigusaktide ja heade tavadega, samuti kolmandate isikute õigustega.

Klient kohustub hoidma saladuses administreerimisliidese autoriseerimiskoode.

Juhul kui Kliendi mitteõiguspärase tegevuse tulemusena (sh kolmanda isiku ees võetud kohustuse mittetäitmisel) pööratakse kolmandate isikute nõuded Alterlaini vastu, hüvitab Klient Alterlainile selle tõttu tekkinud kahju.

Kui Klient võimaldab teenuse kasutamist kolmandatele isikutele, siis vastutab Alterlaini ees Klient.

8. Alterlaini õigused, kohustused ja vastutus teenuse osutamisel

Alterlain vastutab teenuse osutamiseks rakendatud füüsilise serveri ning tarkvara toimimise eest ning tal on lepinguga kaasnevad õigused ja kohustused teenuse osutamiseks.

Alterlain kohustub tagama Kliendile võimalikult stabiilse teenuse, sealhulgas füüsilise serveri võimalikult suure töökindluse (mõistlikel asjaoludel).

Alterlain teavitab Klienti füüsilise serveri uuendamisest tingitud häiretest vähemalt seitse kalendripäeva ette.

Alterlain ei avalikusta Kliendi administreerimisliidese koode kolmandatele isikutele. Koodid edastatakse Kliendi soovil administreerimisliidese vahendusel määratud elektroonilisele aadressile.


Alterlainil on õigus jälgida, et Klient ei rikuks teenuse kasutamisel rakendamisele kuuluvaid õigusakte ja lepingut, sealhulgas ei kasutaks füüsilist serverit mittesihipäraselt koormavaid rakendusi ega esitaks oma Interneti-leheküljel seaduse või heade kommete vastaseid või kolmandate isikute õigusi rikkuvaid materjale.

Alterlainil on õigus kõrvaldada 12 tunni jooksul pärast vastavasisulise märgukirja saatmist Kliendi kasutatav tarkvara, skriptid või muud rakendused, mis põhjustavad füüsilisele serverile häireid ja mittesihipärast koormust ning mis takistavad Alterlainil seeläbi teenust osutamast.

Alterlainil on õigus teha Kliendile kohustuslikke ettekirjutusi teenuse kasutamisega seonduva ebaseadusliku tegevuse lõpetamiseks, või ebaseaduslike või heade kommete vastaste materjalide kõrvaldamiseks virtuaalserverist, samuti selliseid materjale ise kõrvaldada, vajadusel kuni teenuse osutamise peatamiseni või lepingu lõpetamiseni välja.

Alterlainil on õigus Kliendile teenuse osutamine kohe ja ette hoiatamata peatada, juhul kui Kliendi kasutatav tarkvara, skriptid või muud rakendused on põhjustanud füüsilisele serverile ülekoormusest tingitud tark- ja riistvararikkeid.

Alterlain ei vastuta kahju eest, mis tekib seoses:

a) kolmandate isikute tegevusega;
b) Alterlaini kontrolli all mitteolevate (sh andmeside pakkujale kuuluvate) sideliinide riketega;
c) Alterlainist sõltumatult tekkinud elektrikatkestustega;
d) Kliendi tegevusega virtuaalserveri haldamisel, sh Kliendi poolt virtuaalserveris hoitavate ning avaldatavate materjalide sisuga või Kliendi või temale kuuluvate aadresside alt teenuse kasutamise käigus saadetud elektronkirjade sisuga;
e) Alterlaini poolt mitteloodud (sh Kliendi kasutatava) tarkvara probleemidega;
f) viiruste levimisega;
g) teenuse mittevastavusega Kliendi vajadustele; välja arvatud, kui selline vastutus lasub tulenevalt seadusest Alterlainil ning kahju tekitatakse tahtlikult või raske hooletuse tõttu.

9. Teenuse eest tasumine

Klient maksab Alterlainile teenuse osutamise eest kokkulepitud tasu. Alterlainil on õigus teenuse eest makstavat tasu ühepoolselt muuta, teavitades sellest Klienti vähemalt 30 päeva ette. Alates Alterlaini poolt saadetud teates märgitud tähtajast peab teenuse eest tasuma uue summa.

Kui Klient ei nõustu Alterlaini poolt teenuse hinna muutmisega, on tal õigus vastavalt lepingus ettenähtud korrale leping üles öelda.

Alterlain esitab Kliendile teenuse eest arved vastavalt kokkulepitud sagedusele. Arve esitatakse alates virtuaalserveri konto aktiveerimisest administreerimisliideses ning sõltumata sellest, kas Klient on teenust reaalselt kasutanud.

Klient kohustub viivitamatult informeerima Alterlaini, kui teenuse eest esitatud arve ei ole jõudnud arve esitamise kuu 15. kuupäevaks Kliendini või kui arve on ebakorrektne.

Klient tasub Teenuse eest esitatud arved seitsme (7) kalendripäeva jooksul alates arve laekumise päevast. Kliendi poolt mistahes makse tasumisega viivitamisel on Klient kohustatud maksma Alterlainile viivist 0,5% tähtaegselt tasumata summalt iga viivitatud päeva eest, samuti hüvitama kogu kahju, sh õigusabi- ja inkassoteenuse kasutamisega seotud kulud, mida viivis ei kata.

 

Alterlainil on õigus peatada teenuse osutamine kohe juhul, kui Klient viivitab arve tasumisega rohkem kui kümme kalendripäeva ettenähtud tähtpäevast.

Teenuse eest tasutakse ettemaksuna. Lepingu lõppemisel on Kliendil õigus tasu tagasi saada osas, mille võrra teenuse eest ettemakstud tasu lepingu lõpetamise aega ületab.

 

Klient nõustub tema poolt avaldatud järgmiste isikuandmete: isiku kood, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning summa, edastamisega AS-ile Krediidiinfo ning lubab loetletud andmete töötlemist krediidiotsuste langetamise eesmärgil AS-i Krediidiinfo hallatavas maksehäirete registris. AS-ile Krediidiinfo Kliendi andmete edastamise õigus tekib, kui Kliendil on täitmata käesolevast lepingust tulenev rahaline kohustus. Kliendi andmete AS-i Krediidiinfo poolt töötlemisetingimustest edastamise alustest ja ulatusest saate lähemat teavet veebilehelt www.krediidiinfo.ee.

10. Teated

Lepingust tulenevad Kliendi ja Alterlaini vahelised teated ning märgukirjad peavad olema esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (sealhulgas kirja, faksi ja elektronposti teel), välja arvatud juhtudel, kui teate iseloom on üldinformatiivne ning see ei mõjuta kummagi poole õigusi ja kohustusi.

11. Konfidentsiaalsus

Alterlain ja Klient on kohustatud hoidma teise poole äri- ja muid saladusi juhul, kui need satuvad teenuse osutamise käigus poole valdusse, välja arvatud juhul, kui andmete avaldamise kohustus tuleneb seadusest. Antud säte jääb kehtima ka pärast lepingu lõppemist.

12. Kontaktandmed

Lepingu sõlmimisel loetakse kontaktandmeteks lepingu sõlmimise käigus teisele poolele edastatud andmeid.

 

Klient on kohustutud teatama enda kohta käivatest muudetud andmetest.

13. Lepingu tähtaeg, selle muutmine ja lõppemine

Leping on sõlmitud tähtajatult. Lepingule ei rakendata minimaalse kestuse nõuet.

Alterlainil on õigus ühepoolselt lepingu tingimusi muuta, tulenevalt muudatustest õigusaktides, kohtupraktikas, haldusorgani ettekirjutusest, samuti teenuse osutamisega seonduvalt muude oluliste asjaolude ilmnemisel.

 

Alterlain avaldab tingimused oma koduleheküljel http://www.alterlain.eu ja uued tingimused vähemalt 30 päeva enne nende rakendamist. Kliendil on õigus uute tingimustega mittenõustumisel leping üles öelda.

Kliendi algatusel lepingu ülesütlemisel loetakse leping lõppenuks seitsme kalendripäeva möödudes alates hetkest, kui Klient saadab Alterlainile teate, milles ta palub teenuse osutamine lõpetada.

Alterlain algatusel lepingu lõpetamisel (kui selleks ei esine Kliendi esile kutsutud mõjuvaid põhjuseid) on etteteatamistähtaeg 30 päeva.

Alterlain või Klient võib lepingu üles öelda etteteatamistähtaega rakendamata, kui Klient rikub lepingut.14. Kohaldatav õigus, vaidluste lahendamine ja aegumine

Lepingu tõlgendamisel ja rakendamisel kohaldatakse Eesti seadust.

Alterlain ja Klient lahendavad omavahelised vaidlused läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.